V dálce se ukazuje hora Taranaki (Egmont), 2518 m

V dálce se ukazuje  hora Taranaki (Egmont), 2518 m